מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  פריצה ומערכות אזעקה

  חברות הביטוח נוהגות להתנות את כיסוי הפריצה בהגנות שונות, המתחלקות לשתי קבוצות עיקריות:

  • הגנות קשיחות, כגון: דלתות פלדה, מנעולים, סורגים בחלונות, חדר ביטחון, כספות וכדומה. כל אלה מקשים על הפורץ את החדירה אל המבנה, או גורמים לו קשיי גישה לשלל גם לאחר שחדר אליו.
  • הגנות אלקטרוניות, כגון: מערכת אזעקה, גלאים מסוגים שונים, מערכת מצלמות במעגל סגור וכדומה. כל אלה מופעלים לאחר שהפורץ כבר חדר למבנה, ותפקידם להודיע על כך לבעלי הרכוש ו/או למוקד מטעמו.

  מדי פעם מתגלגלות לבתי המשפט תביעות ביטוח, בהן דורש המבוטח את כספו מחברת הביטוח, וזו מצידה טוענת כי ההגנות שעליהן התחייב המבוטח בפוליסה לא מולאו.

  סעיפים 18, 19 ו- 21 לחוק חוזה הביטוח מפרטים את האפשרויות על פיהן רשאית חברת הביטוח לטעון כי אמצעים להקלת הסיכון (דהיינו התנאות להגנות) אותם היא דרשה בפוליסה לא קויימו, ועל כן אין היא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח.

  אביא אותם ככתבם וכלשונם, ובצידם הסברים קצרים.

  הבהרה:

  אביא קודם, בניגוד לסדר, את סעיף 21 לחוק:

  21. אמצעים להקלת הסיכון

  הותנה שעל המבוטח או על המוטב לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך, יחולו הוראות סעיפים 18 ו-19, בשינויים המחוייבים.

  הסבר: הסעיף קובע כי אמצעים להקלת הסיכון (דהיינו התנאות להגנות), זהים בסעיפים 18ו- 19 למושג “שינוי מהותי”. דהיינו בכל מקום בו נכתב “שינוי מהותי” ניתן לקרוא “אמצעים להקלת הסיכון” או “התנאות להגנות”.

  18. תוצאות של החמרת הסיכון

  (א) תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

  (ב) ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.

  (ג) קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

  (1) לא ניתנה הודעה לפי סעיף 17, והדבר נעשה בכוונת מרמה;

  (2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.

  הסבר: הותנה כי תותקן דלת פלדה בין שני חדרים ולא היתה דלת כזו – אם יוכח כי הדלת שבין שני החדרים היתה מסוגלת לצמצם את היקף הנזק במחצית – יופחתו תגמולי הביטוח במחצית.

  19. שלילת תרופות

  המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 18 בכל אחת מאלה:

  (1) השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותו או על חבות המבטח או היקפה;

  הסבר: הותנה כי יותקנו סורגים על חלון, אולם הפריצה היתה מבעד לדלת – אין לסורגים על החלון כל השפעה על האירוע, ועל כן אין להפחית בתגמולי הביטוח.

  פסקי דין והסברים

  בתביעות ביטוח רבות, רבות מדי, מנסות חברת הביטוח להשתמש בסעיפים הנ”ל כדי לשלול או לצמצם את זכויותיו של המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח. רבים הויכוחים במיוחד סביב נושא מערכות אזעקה, ובעיקר סביב השאלה אם חייב היה המבוטח להגיע לעסק לאחר שנודע לו כי מערכת האזעקה שבעסק הופעלה.

  להלן אחדים מפסקי הדין הדנים בכך:

  השלום תל אביב ת”א 39539-07

  פסק הדין דן בסעיף בפוליסה המחייב את המבוטח להגיע לבית העסק בזמן קריאת המוקד.

  השלום תל אביב ת”א 155399/09

  פסק הדין דן במקרה בו הקליד המבוטח את קוד ההפעלה לאזעקה, אך כנראה טעה ומערכת האזעקה לא נדרכה.

  השלום תל אביב ת”א 036432/06

  פסק הדין דן בטענת המבוטח הטוען כי לא הגיע לבית העסק כדי לא לחלל את השבת.

  השלום קריות ת”א 436-05

  המבוטח לא הגיע לבית העסק לאחר שנודע לו על אזעקה בעסק.

  שוב אני מצר ואיני מבין על מה ולמה מתקוטטים הצדדים בבתי המשפט בשאלות אלה.

  אומר באופן גורף:

  כמעט בכל המקרים ניתן להוכיח בקלות יתירה כי תנאי מערכת האזעקה אינו רלוונטי.

  כל מערכות האזעקה חייבות לעמוד בתקן על פיו מערכת האזעקה לא תצפור ברציפות יותר מ 4 דקות.

  אם הפורץ שוהה בעסק יותר מכך, והיא מופעלת בשנית, עושה המערכת מחזור נוסף של 4 דקות.

  באופן זה, אפשר לקבוע בקלות כמה דקות שהה הפורץ בעסק.

  מתוך הקריירה ארוכת השנים בהן אני בודק פריצות, אני יכול לספור על אצבעות יד אחת במהלך כל השנים, מקרים בהם הפורצים שהו בבית עסק יותר מ 2 מחזורים (8 דקות).

  אציין בהבלטה: בחלק הגדול של המקרים נגמר האירוע בפחות מ 4 דקות.

  אינני מכיר אדם שמתעורר משנתו עקב צילצול הטלפון, מבין שמדובר בפריצה לבית העסק, מתלבש, נוסע לבית העסק ומגיע אליו בתוך 8 דקות, אלא אם כן הוא גר מעל העסק.

  המסקנה היא כי הסיכוי שביקור כזה בעסק יבריח את הפורץ ויצמצם את הנזק שואף לאפס.

  גם אם מערכת האזעקה מחוברת למוקד, אין היא מצמצמת את היקף הנזק, אלא לעיתים נדירות בלבד.

  חברות מוקד מתחייבות להגיע לעסק תוך 20 דקות מרגע האזעקה, ומעט מאוד מצליחות לעמוד בכך.

  וגם אז הן לא מצליחות למנוע את הפריצה או לצמצם את הנזק.

  לפעמים, הן נאחזות בסעיף קטן בחוזה השירות, המתיר להן להגיע גם לאחר המועד, אם הסייר היה עסק באירוע אחר באותה עת.

  אומר בפשטות: מערכת אזעקה אינה מונעת פריצה לעסק.

  המערכת פועלת לרוב רק לאחר שאירעה חדירה אל תוך העסק.

  מערכת אזעקה הצופרת בקול או מפעילה סירנה חיצונית מהבהבת עשויה להסב את תשומת ליבם של השכנים או עוברי אורח. קורה שפעולת המערכת מלחיצה את הפורצים, ולעיתים עולה בידה לצמצם את היקף הנזק.

  ברם, קשה להוכיח בכמה אחוזים היתה מערכת האזעקה מצמצמת את היקף הנזק, ולרוב אין היא מצמצמת כלל וכלל.

  ניסיונות של חברת הביטוח לדחות תביעות בגין פריצות, עקב אי קיום תנאי כלשהו הקשור במערכת אזעקה, הינן לרוב בלתי מוצדקות. דחיית תביעה עקב חיוב המבוטח להגיע לבית העסק מקוממת במיוחד, נוכח הסיכוי האפסי של המבוטח לצמצם את הנזק שכבר אירע, או להבריח את הפורץ שכבר נסוג מן העסק עם שללו זמן רב לפני כן.

  אני בדיעה, כי מותר לשמוע טענה של חברת הביטוח כי קיום התנאים בדבר מערכת האזעקה ככתבם וכלשונם היה מצמצם את הנזק. עוד מותר לשמוע, כי אילו ידעה שהתנאים לא יקויימו, היתה חברת הביטוח גובה פרמיה נוספת, באחוזים נוספים, ועל פי החוק מותר לה לנכות מתגמולי הביטוח אחוזים באותו שיעור.

  בכל טענה כזו עליה עליה להוכיח את הקשר שבין קיום תנאי מערכת האזעקה לבין היקף הנזק.

  ככל שחב’ הביטוח תוכיח את האחוזים שניתן היה להציל – יש לנכות אחוזים אלה מתגמולי הביטוח.

  ובא לציון גואל.

  המסקנה ההגיונית היחידה היא כי ברוב רובם של המקרים, אין לחברת הביטוח כל הצדקה לדחות את התביעה עקב תנאי כלשהו הקשור במערכת האזעקה.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט