מחפשים הערכת נזקי מים ואש?

השאירו את הפרטים ואנו נחזור אליכם
  מומחה מטעם בית המשפט

  לעיתים, מונחות בפני בתי המשפט מספר חוות דעת שמאיות, אשר מטבע הדברים שונות הן זו מזו, ואף הפוכות במסקנותיהן.

  בפני בית המשפט עומדות שתי אפשרויות עיקריות:

  לקבל את חוות הדעת לאחר חקירת המומחים ולהכריע ביניהן.

  או לחילופין, למנות שמאי שלישי כמומחה מטעם בית המשפט.

  מינוי מומחה מטעם בית המשפט אינו מבטל את חוות הדעת האחרות.

  חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט אינה סופית לעניין הפסיקה, והיא נתונה לשיקול דעתו המוחלט של בית המשפט.

  הצדדים רשאים להציג למומחה שאלות הבהרה, ואף לזמנו לחקירה בפני בית המשפט.

  בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו, אף אם אין חוות דעת אחרות מטעם הצדדים,

  וגם כאן רשאים הצדדים לשאול שאלות הבהרה ולחקור את המומחה.

  מומחה מטעם בית המשפט הינו בד”כ בעל מקצוע מוביל בנושאים שבתחום מומחיותו.

  על בית המשפט לוודא כי מומחיותו וניסיונו רחבים יותר מבעלי מקצוע אחרים בתחומו.

  וכן, כי הגינותו ויושרו יסייעו בידי בית המשפט בניסיונו להגיע לחקר האמת.

  מהו תפקידו של מומחה מטעם בית המשפט?

  תפקידו הראשון במעלה של המומחה הינו לסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת.

  על המומחה להתמקד אך ורק בשאלות המקצועיות הנוגעות למומחיותו, ולהימנע ככל האפשר מלחוות דעתו באשר לעובדות הנתונות למחלוקת אשר אינן בתחום מומחיותו.

  התפקיד השני במעלה הינו להקל על בית המשפט בתהליך הבירור.

  עליו להבהיר את המושגים המקצועיים בהם הוא משתמש בחוות הדעת, באופן כזה שיובנו הן לבית המשפט והן לצדדים.

  מתוך הבנה של תפקיד זה, על המומחה לבצע את חקירת המקרה בכלים שברשותו, ואשר אינם בדרך כלל ברשות בית המשפט כגון:

  מתוצאות ביקורו בשטח יביא המומחה צילומים ו\או תרשימים ו\או מדידות שעשה ויצרפם לחוות דעתו.

  מבדיקות טכניות אחרות, יביא המומחה את תוצאות הבדיקות ויציין באלו מכשירים ביצע אותן.

  מומחה מטעם בית המשפט הינו נציגו של בית המשפט מחוץ לכתלי ההיכל בכל שלבי חקירת המקרה, עד להגשת חוות הדעת, ואף לאחר הגשתה.

  על המומחה לזכור כי תפקידו הינו תפקיד מקצועי ולא תפקיד שיפוטי. אין הוא רשאי לעסוק בגישור בין הצדדים, או בניסיונות פשרה אחרים. רצוי אף שהמומחה לא יביע דעתו בפני הצדדים, אלא בחוות דעתו בלבד.

  עליו לנהוג בשקיפות ובהגינות, תוך מתן הזדמנות נאותה לכל הצדדים להעלות את טענותיהם, להציג מסמכים, ולנסות לשכנעו בטיב טענותיהם.

  חוות הדעת תוגש תוך התייחסות יסודית ככל האפשר לכל הטענות המקצועיות שהועלו ע”י הצדדים. חקירת העובדות תהיה בסגנון מהוגן ושאלותיו של המומחה יוצגו לצדדים במתינות ובזהירות.

  לאורך כל ההליך, ינהג המומחה כנציג בית המשפט. עליו לזכור כי ראוי שהצדק לא רק יעשה אלא גם ייראה. עליו לנהוג באופן שאינו מעורר חשש של משוא פנים. במקרה של קשרי עבודה או קשרים אחרים עם אחד הצדדים, יודיע המומחה על כך לצדדים מראש ויתן הזדמנות לצדדים להתנגד למינויו.

  מומחה מטעם בית המשפט צריך לזכור כי מינויו אינו מעניק לו חסינות בפני נזיפה ולא סנקציות אחרות, כולל סנקציות אזרחיות ופליליות.

  חוות דעתו של המומחה תהיה ערוכה בלשון נקיה ומתונה. עריכת המימצאים והמסקנות יובאו באופן לוגי. נקודות מחלוקת שאינן מתחום מומחיותו יושארו באופן מפורש לשיקול דעתו של בית המשפט.

  לאחר הגשת חוות הדעת, אין המומחה רשאי לשנותה על דעת עצמו, למעט טעות סופר. בקשות לשינויים יובאו בפני בית המשפט ע”י הצדדים ויהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי.

  שמאי מכריע

  שמאי מכריע בין צדדים חלוקים בנזק.

  יהושע סדן הינו שמאי רכוש מומחה מטעם בתי המשפט, אם כשמאי יחיד ואם כשמאי מכריע בין שתי חוות דעת נוגדות.

  המינוי עפ”י החלטה משותפת של הצדדים החולקים, או עפ”י החלטה של בית המשפט.

  כמו כן, יהושע סדן מוסמך לשמש בורר עפ”י חוק הבוררות.

  חוות הדעת ופסקי הבוררות הינם מנומקים ומפורטים, ללא משוא פנים ובהתאם לכללי הצדק הטבעי.

  איתכם באש ובמים, יהושוע סדן שמאים ומהנדסים - שמאות מדוייקת

  התנהלות משפטית ומקצועית

  יהושע סדן מתמנה רבות כשמאי מומחה מטעם בתי המשפט בכל רחבי הארץ.

  כל הערכות הנזקים במקום אחד

  חוות דעתנו כוללת את כל הדרוש: ציון הליקוים, עלות התיקונים, משך התיקונים והתוצאות הנילוות.

  ניסיון מוכח בתחום מעל 40 שנה

  יהושע סדן מומחה בעל ניסיון של למעלה מ-40 שנים, בעל מוניטין נרחב של שמאי רכוש יסודי ומדוייק.
  שיווק באינטרנט שיווק באינטרנט